Konferencia o rakovine prsníka v Holandsku

V dňoch  8 až 11. 3. 2016 sa zástupkyne OZ Amazonky Eva Bacigalová a Markéta Derdáková zúčastnili  medzinárodnej 10. European Breast Cancer Conference v Amsterdame v Holandsku.

Multidisciplinárna konferencia o rakovine prsníka priniesla najnovšie poznatky v tejto problematike a spojila na tri dni odborníkov lekárov z oblasti klinickej onkológie, onkochirurgie, rádiológie, rádioterapie, plastickej chirurgie, zástupcov verejného zdravia, odborníkov na zdravie z Európskeho parlamentu, farmaceutického priemyslu, ale aj zástupcov pacientov tzv. pacientských advokátov pri riešení prevencie, terapie, zvládania a eradikácie tohto ochorenia. Slovensko sme reprezentovali nielen ako zástupkyne pacientskej organizácie OZ Amazonky, ktorá združuje pacientky s karcinómom prsníka, ale spolu s MUDr. Alenou Kállayovou a Ing. Máriou Lokajovou aj ako členky  a zástupkyne Slovenska v Európskej koalícii rakoviny prsníka Europa Donna. Organizácia Europa Donna je nezisková organizácia, ktorej členovia a pridružené organizácie v celej Európe sa venujú zvyšovaniu povedomia o  rakovine prsníka formou podpory pacientiek (ale aj pacientov) z celej Európy, vzdelávaniu a osvete o tomto ochorení, psychosociálnej podpore, prevencii, optimálnej terapii a podpory výskumu. Spolupracuje s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, pacientmi, ale aj politikmi na európskej úrovni.

Prvoradou úlohou je zavedenie organizovaného celoeurópskeho mamografického skríningu presne podľa pravidiel Európskych smerníc pre kvalitu v skríningu a diagnostike rakoviny prsníka, možná prevencia a zabránenie recidívy osvetou pre správnu životosprávu. Ďalšou dôležitou úlohou je spolupodieľanie sa na vytvorení špecializovaných prsníkových pracovísk, kde by sa k diagnostike, liečbe a prevencii rakoviny prsníka pristupovalo multidisciplinárne s pomocou aj pacientských advokátov. Slovensko ako jedna z mála krajín nemá štátom organizovaný skríning na vysokošpecializovaných pracoviskách. O jeho zavedenie sa usiluje MUDr. Kállayová, primárka radiologického oddelenia Preventívneho centra OUSA v Bratislave. Zástupkyne OZ Amazonky túto snahu vysoko podporujú a zaväzujú sa k aktívnej spolupráci pri naplňovaní daného cieľa.

Účasť na konferencii bola pre nás veľmi užitočná, keďže sme videli, akou formou sa môžu pacientske organizácie realizovať. Prednášky boli pre nás veľmi poučné, dozvedeli sme sa veľa užitočných informácii o prevencii recidív správnou životosprávou,  akou formou fungujú pacientski advokáti v iných krajinách Európy, najmä v Holandsku. Advokátky majú dôležitú úlohu pri komunikácii s pacientmi, výberom odborníkov, nemocníc, liečby, psychosociálnej podpory ako aj celkového managementu pacientov. Na konferencii sme sa zúčastnili aj odborných prednášok týkajúcich sa personalizovanej medicíny, teda liečby ušitej priamo na individuálneho pacienta, pri ktorej sa využívajú moderné molekulové metódy diagnostiky mutácii a iných poškodení DNA, nových onkoplastických operačných postupov ako aj nových prístupov liečby metastatického karcinómu prsníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.