Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením a zároveň najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Na rakovinu prsníka ochorie každá desiata žena, no nemusí mať vždy fatálne následky. Najlepšou šancou vyhrať nad ochorením je včasné zistenie prítomnosti zhubného nádoru a správna liečba. Mamografia je doposiaľ jediná metóda, ktorá umožňuje spoľahlivú, rýchlu, hromadnú a lacnú diagnostiku karcinómu prsníka vo včasnom štádiu bez metastáz, keď choroba prebieha bez objektívnych a subjektívnych príznakov a je ešte stále obmedzená v mieste vlastného nálezu. Včasne nájdený lokálny a v organizme ešte nerozšírený zhubný nádor prsníka je spravidla vyliečiteľný, je možné zvoliť menej radikálny, prsník zachovávajúci chirurgický zákrok a menej zaťažujúci ďalšiu liečbu (chemoterapia, rádioterapia).

Poznanie genetického pozadia ochorenia pomáha lekárom pri výbere spôsobu liečby. Podľa prítomnosti alebo neprítomnosti biomarkerov HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) a ER/PR (estrogen-receptor/progesterone-receptor) sa rozdeľuje pokročilé štádium do niekoľkých skupín, pričom HR+, HER2- pokročilé štádium predstavuje najčastejší typ rakoviny prsníka, s výskytom takmer 70 % zo všetkých prípadov Výber prvej línie liečby pacientov u týchto pacientov je rozhodujúci pre dosiahnutie celkovej liečebnej odpovede. Hormónová terapia predstavuje štandardnú liečbu pacientov s HR+, HER2– pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka.

Napriek tomu, že väčšina pacientov na začiatku tejto terapie vykazuje pozitívnu odpoveď na liečbu, časom dochádza takmer u všetkých pacientov k rozvoju rezistencie na liečbu. V rakovinových bunkách dochádza k vzniku mutácií, ktoré sú zodpovedné za to, že pacienti prestávajú odpovedať na endokrinnú terapiu. Opakované používanie hormónovej terapie nedostatočne potláča rast mutovaných rakovinových buniek primárneho nádoru a liečba sa stáva neúčinnou. Stratou účinnosti hormónovej terapie a rozvojom rezistencie dochádza k progresii ochorenia a zvýšenej mortalite.  Cieľom budúcej prvej línie terapie pacientov s HR+, HER2– pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka je preto použitie takej liečby, ktorá je účinná aj voči mutovaným rakovinovým bunkám, ktoré časom prestali odpovedať na hormónovú terapiu, pozostávajúcej z kombinácie hormónovej a cielenej terapie. Kombinovaná liečba podľa dostupných výsledkov z klinických skúšaní by mala viesť k takmer dvojnásobnému predĺženiu prežívania pacientov bez progresie ochorenia bez významného vplyvu na kvalitu života pacientov.

Preventívne mamografické vyšetrenie je odporúčané ženám od 40 – 69 rokov v dvojročných intervaloch. Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu, alebo ženy užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu v prechode majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie každý rok. Preventívnym mamografickým vyšetrením je možno zistiť malé, dobre liečiteľné malígne nádory (5 mm), čo znamená prsník zachovávajúci operačný zákrok, pri ktorom sa z prsníka odstraňuje len ložisko zhubného nádoru s okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami z podpazušia a ostatné časti prsníka ostávajú zachované. Ďalej to znamená, že následná liečba je minimalizovaná a vyliečenie takto zistených nádorov je vysoko pravdepodobné. Preto je mamografia aj skríningovou (vyhľadávacou) metódou vo všetkých európskych krajinách.

Mamografické vyšetrenie je odporúčané slovenským ženám od 40 – 69 rokov v dvojročných intervaloch. Ženy, ktoré majú z matkinej strany v rodine ženu s rakovinou prsníka, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu alebo ženy užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu v prechode, majú pre zvýšené riziko nárok na mamografické vyšetrenie každý rok. „Mamografia  dokáže odhaliť veľmi diskrétne zmeny na prsnej žľaze, ktoré sa nedajú zistiť samovyšetrením alebo pomocou sonografie“, hovorí MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru Sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej radiologickej spoločnosti SLS. „Preto je odporúčaná odborníkmi ako vyhľadávacia – skríningová metóda pre populáciu žien,“ dodáva.

Skríningový program na Slovensku

Podľa platnej legislatívy má na Slovensku nárok na mamografické vyšetrenie každá žena nad 40 rokov každé 2 roky. Cieľová skupina žien (40 – 69 rokov) predstavuje približne 1 milión žien Slovenska. Iba 21,5% (údaj z roku 2005) z týchto žien navštevuje vyšetrenie pravidelne, pričom jedným z hlavných dôvodov je nedostatočná osveta a šírenie mýtov o mamografickom vyšetrení. Efektívnou metódou na zníženie mortality karcinómu prsníka je zavedenie skríningu, ktorý je súčasťou odporúčaní Rady Európskej únie z roku 2003. Mamografický skríning môže pri účasti žien 70-75% znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 – 35% . Podstatou skríningu je organizované, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt rakoviny prsníka, realizovaný mamografickým vyšetrením populácie žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Skríningová mamografia je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia a mala by sa vykonávať na pracoviskách, ktoré sú overené auditom kvality a v súlade s podmienkami smerníc Európskej únie (European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis).

Ciele skríningu:

  • včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz
  • zníženie mortality na rakovinu prsníka o 30 až 35 percent
  • zlepšenie životných podmienok žien s rakovinou prsníka cez efektívnejšie terapeutické postupy

Situácia na Slovensku v číslach  

  • Karcinóm prsníka na Slovensku predstavuje 18 % zo všetkých karcinómov v ženskej populácii
  • V roku 2006 bolo novo-diagnostikovaných 2264 karcinómov prsníka u žien, mortalita bola 708
  • Výskyt zhubných nádorov prsníka má stúpajúcu tendenciu približne o 0,2%
  • Spolu 1,3 milióna žien na Slovensku je oprávnených na skríning (ženy vo veku > 40 rokov)
  • Každoročne by sa malo vyšetrovať 650 000 žien (v dvojročných obdobiach)
  • 278 000 mamografických vyšetrení bolo poskytnutých v roku 2015
  • Na Slovensku bolo v roku 2016 k dispozícii 125 mamografických prístrojov

Ja som už bola    

Osvetový projekt na podporu prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka mamografickým vyšetrením. Ide o putovné podujatie, ktoré upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka, pomáha búrať mýty o mamografickom vyšetrení a nabádať k účasti na preventívnych prehliadkach. Podnetom pre vznik projektu je nedostatočná miera prevencie rakoviny prsníka a v širokej verejnosti rozšírené mýty o škodlivosti mamografického vyšetrenia, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou, no napriek tomu odrádzajú od pravidelných návštev gynekológa.

Mnohé ženy, bohužiaľ, viac veria fámam o škodlivosti mamografu, než skúseným lekárom. Vďaka včasnej diagnostike však zvládlo onkologické ochorenie aj veľa členiek OZ Amazonky. Ak by ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť až 300 slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne, kvôli neopodstatneným obavám z mamografu“, hovorí predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová.

Projekt organizuje OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f.. Projekt na základe niekoľkoročnej spolupráce s OZ Amazonky podporila aj spoločnosť Novartis, ktorá je výrobcom inovatívnej, život zachraňujúcej liečby na rakoviny prsníka.

OZ Amazonky     

Občianske združenie Amazonky vzniklo pre podporu pacientok s rakovinou prsníka, zabezpečuje pre ne aktivity na zlepšenie psychickej i fyzickej kondície, stmeľuje a ponúka vzájomnú podporu. Dlhodobou misiou združenia je meniť a zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientky s karcinómom prsníka.

Viac informácií na www.mamograf.sk, www.ozamazonky.sk, www.ruzovastuzka.sk