Všetko o mamografii (mýty a fakty)

Aj členky nášho občianskeho združenia sa pravidelne stretávajú s názorom mnohých žien, že mamografické vyšetrenie je nebezpečné, ba dokonca, že samo vyvoláva rakovinu. Tým tiež zdôvodňujú, prečo na preventívne vyšetrenia nechodievajú. Zozbierali sme pre vás všetky fakty (a aj mýty) o mamografe plus informácie o tom, prečo je skríning dôležitý pre záchranu našich životov!

Rakovina prsníka je jednou z najčastejších foriem nádorových ochorení u žien na celom svete, s odhadovaným počtom 1,68 milióna nových prípadov a viac ako 522 000 úmrtí ročne.Len v Európe bolo v roku 2012 diagnostikovaných približne 459 000 nových prípadov a zomrelo až 131 000 žien. Na Slovensku žije približne 28 000 pacientok s rakovinou prsníka, ročne pribudne okolo 3 300 pacientok. Rakovina prsníka sa zároveň týka čoraz mladších žien, ktoré sú diagnostikované aj v pokročilých štádiách, čo len zvyšuje dôležitosť prevencie.

Odporúčania EÚ pre včasný záchyt rakoviny prsníka:

 • mamografický skríning sa musí vykonávať v preverených skríningových centrách
 • pozývanie žien vo veku 50 – 69 rokov
 • vyšetrenie každé dva roky
 • dosiahnuť účasť 70 – 75 % pozvaných žien
 • použitie kvalitných mamografických prístrojov a ich technická garancia
 • vykonávanie vyšetrenia za štandardizovaných, podľa možností identických podmienok
 • dvojité vyhodnocovanie mamografie dvoma zaškolenými rádiológmi
 • špeciálna výučba a štúdium rádiológov a rádiologických asistentov
 • zrealizovanie a vyhodnotenie najmenej 5 000 vyšetrení za rok na jedno skríningové pracovisko
 • spolupráca v interdisciplinárnom tíme v certifikovaných centrách pre diagnostiku a liečbu onkologických ochorení prsníka (rádiológovia, rádiologickí asistenti, patológovia, chirurgovia, gynekológovia, psychoonkologická sestra, medicínsky fyzik, onkológ, psychológ, psychiater)
 • dokumentácia výsledkov a monitoring kvality
 • vytvorenie celoplošného registra skríningu rakoviny prsníka a napojenie na onkologický register so zberom a ročným vyhodnocovaním údajov
 • prepojenie s EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) a s EBCN (European Breast Cancer Network)

 Prečo je mamografia dôležitá pre prevenciu

Ide o najspoľahlivejšiu doteraz známu metódu na odhaľovanie nádorov prsníka aj v počiatočnom štádiu. Spoľahlivosť tejto metódy, pokiaľ sa vykonáva v akreditovaných centrách, je takmer 99 %. Skríningové mamografické vyšetrenie sa vykonáva u žien, ktoré nemajú žiadne príznaky, a nič teda nenasvedčuje prítomnosti rakovinových buniek. Ženský prsník sa vyšetrí pomocou mäkkého röntgenového žiarenia v dvoch rovinách, čím sa dokážu odhaliť nádory s priemerom iba 1 mm. Takéto malé nálezy nie je možné nahmatať, ani zachytiť prostredníctvom iných vyšetrovacích metód.

Cieľom kvalitného celoplošného skríningu u žien je:

 • včasné rozpoznanie zhubných nádorov, bez metastáz
 • zníženie počtu úmrtí na rakovinu prsníka o 30 – 35 %
 • zlepšenie kvality života pacientok so zhubným nádorom prsníka prostredníctvom efektívnejšej terapie

Vďaka efektívnemu programovému mamografickému skríningu by sme vedeli na Slovensku odhaliť u žien ochorenie v skorších štádiách, čím by sa zvýšila šanca na vyliečenie.

 Mamografia na Slovensku

Podľa platnej legislatívy má u nás nárok na preventívne mamografické vyšetrenie každá žena vo veku 40 rokov každé dva roky. V roku 2005 využilo túto možnosť len 21,5 % žien a predpokladá sa ďalší pokles. Odhliadnuc od toho, že ženy často o svojich možnostiach v rámci preventívneho skríningu nevedia, nie sú o ňom informované lekárom, prípadne vôbec na preventívne prehliadky nechodia a nemajú sa tak o ňom ako dozvedieť, je proces preventívnej mamografie u nás nekoordinovaný. Často dochádza k nesprávnym záverom, nedoriešeniu nálezov a dlhým čakacím lehotám, čo nemá výrazný vplyv na zníženie úmrtnosti.

Na zabezpečenie včasnej diagnostiky a liečby zhubných nádorov prsníka sú potrebné dostupné, vysokokvalifikované zdravotné služby s adekvátnymi ľudskými, finančnými a technickými zdrojmi. Pre zavedenie mamografického skríningu rakoviny prsníka a správne nastavenie procesov na Slovensku je potrebné zaoberať sa niekoľkými aspektmi:

 1. manažment a bezpečnosť získaných údajov, dokumentácia, financovanie
 2. technické zabezpečenie kvality skríningových mamografických pracovísk
 3. vzdelávanie personálu
 4. komunikácia, motivácia a informovanosť žien, ktoré by sa mali vyšetrení zúčastniť
 5. koordinačné centrum pre mamografický skríning v pôsobnosti MZ SR

 Prečo je dôležité zavedenie mamografického skríningu na Slovensku?

V členských štátoch Európskej únie existujú rozdiely v prevencii a úmrtnosti na rakovinu prsníka. Je preto potrebné, aby mali všetky ženy nárok na diagnostiku a liečbu v rámci celej Európy. Štúdie ukazujú, že ženy diagnostikované a liečené v certifikovaných multidisciplinárnych centrách pre liečbu zhubných nádorov prsníka budú mať o 18 % väčšiu šancu na prežitie a vyššiu kvalitu života.

Zavedenie mamografického skríningu rakoviny prsníka ako vysokokvalitného procesu, s optimálnym manažmentom pacientky, s presne určenými postupmi a kontrolou práce, zabezpečí nielen vysokoefektívnu prácu vybraných odborne preverených pracovísk, ale aj návratnosť investovaných financií. V dôsledku tohto procesu dôjde totiž k zníženiu počtu úmrtí, a tiež k zníženiu nákladov na liečbu rozvinutých štádií rakoviny prsníka. V záchyte včasných štádií je to zároveň jediný efektívny prístup, ktorý dokáže odhaliť viac ako 80 % takýchto prípadov.

Mýty a fakty o mamografii

Mýtus: Mamografia je neúčinná a zbytočná.

Fakt: V prospech mamografických vyšetrení hovoria jednoznačne výsledky skríningových programov v Európe. Tretí najlepší výsledok zaznamenali v ČR, kde v priebehu 12 rokov fungovania takéhoto programu poklesla úmrtnosť na rakovinu prsníka o viac ako 30 %.

Mýtus: Mamografia je bolestivá a silné stlačenie prsníka môže vyvolať zdravotné komplikácie.

Fakt: Prsná žľaza je stavaná na zvládnutie rôznej záťaže, či už sú to nechcené údery rukami, dverami, pri športoch, v partnerskom živote, zvládne tehotenstvo aj dojčenie. Nie je tak jemná, aby jej krátke 3-sekundové väčšie stlačenie uškodilo. Navyše je toto stlačenie veľmi dôležité pre čo najlepšiu prehľadnosť prsníka pri vyšetrení.

Mýtus: Žiarenie pri mamografii zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Fakt: Dávka radiačného žiarenia je veľmi malá, dokonca niekoľkonásobne nižšia a šetrnejšia ako pri bežnom RTG alebo CT vyšetrení.

 Zdroje:

1 Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Všeobecná onkológia, str. 104 – 106

2 Vyjadrenia prim. MUDr M. Sovajsovej z Mamma centra v Prahe, prim. MUDr. E. Bartoňkvej z Oddelenia radiológie Masarykovho onkologického ústavu v Brne, Doc. MUDr. P. Tesařovej z Onkologickej kliniky VFN v Prahe

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.