Počas troch dní sa tu odprezentovalo mnoho najnovších poznatkov ohľadom prevencie, diagnostiky a liečby. Europa Donna organizovala špeciálne sympózia pre pacientov, kde boli zrozumiteľnou rečou podané dôležité informácie ohľadom najnovšej liečby v skorých štádiách, ale aj pre metastatické pacientky, významu doplnkových terapií cez psychológov, nutričných špecialistov, fyzioterapeutov, trénerov. Preberala sa aj dôležitosť kvality prežívania a zapojenia sa do bežného života po a počas liečby očami pacientskych advokátov na prípade rôznych krajín.

Vystavovatelia z oblasti farmaceutického priemyslu a technológii mali stánky, kde sme si mohli pozrieť najnovšie prístroje a zariadenia na čo najšetrnejšie vyberanie tumorov (bez veľkých chirurgických zásahov) alebo označenie sentinelových uzlín. Prezentovali sa tam aj rôzne laboratórne spoločnosti venujúce sa diagnostike a analýze biomarkerov (z tkaniva tumoru alebo z krvi), ktoré napomáhajú pri určovaní potreby chemoterapie v zaisťovacej (adjuvantnej) liečbe, ale aj pri určení vhodnosti použitia inovatívnych liekov v neoadjuvantnej (pred operačnej) a adjuvantnej (po operačnej zaisťovacej) liečbe najmä triple negatívneho karcinómu prsníka (imunoterapia-liečivo pembrolizumab (Keytruda), ale aj biomarkerov, ktoré slúžia na stanovenie na mieru ušitej personalizovanej liečby v prípade metastatického karcinómu prsníka. Na to nadväzovali aj prednášky s priamym použitím liekov v klinickej praxi alebo v klinických štúdiách. Okrem vyššie spomínaných imunoterapeutík (Keytruda), patria medzi takéto inovatívne lieky najmä liečivá s názvom ADC (antibody drug conjugates), teda liečivá na ktoré je na protilátku naviazané chemoterapeutikum (toto liečivo dokáže presne zamerať určité receptory na tumorových bunkách a takto cielene ich ničiť. Je to najmä liek určený na liečbu Her2 pozitívnych (alebo Her2 nízko pozitívnych tumorov)-liek Enhertu alebo liek Trodelvy, ktorý sa používa hlavne pre triple negatívny metastický karcinóm prsníka. Pre pacientky s hormonálne pozitívnymi tumormi je v metastatickom štádiu prvou voľbou (v prípade ak nie je ohrozený život pacientky-tzv. viscerálna kríza) kombinácia klasickej hormonálnej liečby s CDK 4-6 inhibítormi (tzv. cikliby: Kisqali, Ibrance, Verzenios). Tieto liečivá sú podľa najnovších štúdií odporúčané aj v zaisťovacej liečbe spolu s hormonálnou liečbou u vysokorizikových pacientiek s rizikom návratu ochorenia. Podľa klinických štúdií dokázali niektoré z ciklibov predĺžiť prežívanie pacientiek s hormonálne pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka. Naviac oproti chemoterapiám, ktoré sa používajú vo vyšších líniách u metastatických pacientiek, dokážu zabezpečiť pacientkam výrazne lepšiu kvalitu života a menej nežiaducich
účinkov. Avšak, v dôsledku vzniku odolnosti (rezistencie) na každý liek, choroba v metastatickom štádiu sa skôr či neskôr šíri ďalej. Preto sa vedci snažia vyvíjať liečivá zamerané na mutácie (zmeny v DNA tumoru), ktoré v rakovinových bunkách vznikajú preto, aby prekabátili liečbu. Sú to napríklad mutácie v estrogénových receptoroch (ESR 1 mutácie).

Na Európsky trh sa pred Vianocami dostal liek Orserdu (elacestrant), ktorý presne útočí na vyššie spomínanú mutáciu a dokáže zvrátiť rezistenciu na hormonálnu liečbu. Na podobnom princípe fungujú aj lieky Piqray (alpelisib), alebo Truqap (capivasertib) a mnoho ďalších, ktoré sú zatiaľ v štádiách klinických skúšaní. Aj vďaka tomuto pokroku sa predlžuje prežívanie pacientiek s metastatickým ochorením. Špecifickou skupinou liekov, sú lieky, ktoré účinkujú na vrodenú mutáciu a predispozíciu k rakovine prsníka (ale aj iným nádorovým ochoreniam- rakovina vaječníkov a pod.) najčastejšie na géne BRCA1 a BRCA2. U nositeliek, ktoré majú tento gén poškodený sa ochorenie často odovzdáva ako nechcené dedičstvo z generácie na generáciu. Lieky tzv. parp inhibítory Lynparza (olaparib) dokážu napomôcť v zabránení návratu ochorenia v prípade zaisťovacej liečby v skorých štádiách, ale môžu veľmi dobre účinkovať aj pri pokročilej rakovine prsníka (Lynparza alebo liek Talzenna (talazoparib)).

Okrem účinných terapeutických postupov inovatívnymi liečivami boli na konferencii prezentované aj rádioterapeutické postupy v prípade skorých štádií, ale aj liečby metastáz a to najmä v mozgu, kde je dôležitý multidisciplinárny personalizovaný prístup. Veľký význam tu stále zohráva celomozgové ožiarenie, operácia, prípadne stereotaktické (cielené) ožiarenie spolu so systémovou liečbou.

Na záver konferencie, kde bola prítomná aj Eurokomisárka Stella Kyriakides bol účastníkom konferencie predložený návrh Manifestu, ktorý sa zaoberal rozdielmi v prístupe k inováciám pre pacientov s metastatickým karcinómom prsníka a snahou o zabezpečenie rovnakých
podmienok pri diagnostike, liečbe a kvalite života pre všetkých pacientov v rámci celej Európy. Publikum mohlo jednotlivé návrhy komentovať a hlasovať za alebo proti jednotlivým bodom, a tým sa spolupodieľať na jeho vylepšovaní. Keď bude manifest oficiálne zverejnený, uverejníme ho aj na našej stránke.

Bodkou za konferenciou bola prednáška o využití umelej inteligencie (AI) v onkológii. Aj keď sa táto téma pre mnohých zdá sci-fi má veľký potenciál a len budúcnosť ukáže ako ju odborníci dokážu naplno využiť pre zlepšenie, diagnostiky a liečby onkologických pacientov.

text pripravila : Markéta Derdáková