OZ Amazonky

OZ Amazonky organizuje činnosť členiek občianskeho združenia, zabezpečuje pre ne aktivity zlepšujúce ich fyzickú aj psychickú kondíciu, stmeľuje ich spolupatričnosť a vzájomnú podporu.

Medzi dlhodobo fungujúce služby, ktoré ponúkame, patrí:

  • psychologická pomoc pre pacientky a ich rodinných príslušníkov,
  • terapia Cesta pod vedením certifikovanej koučky,
  • cvičenie s osobným trénerom,
  • lymfatické masáže,
  • diskusie s odborníkmi (onkológovia, rádiológovia, zdravá výživa a iné).

Každoročne organizujeme Zlet Amazoniek – stretnutie pacientok z celého Slovenska, ktoré sa koná pravidelne 8. mája v Bratislave a je spojené s fotením pri fontáne Slovenského národného divadla. Tradíciou sa už stal aj jesenný kúpeľný pobyt v Turčianskych Tepliciach, na ktorom sa takisto stretávajú Amazonky z celého Slovenska.

Dlhodobou misiou OZ Amazonky je aj meniť a zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientky s karcinómom prsníka:

  • presadzujeme sfunkčnenie štátom riadeného skríningu,
  • angažujeme sa v zabezpečení dostupnosti inovatívnej liečby,
  • chceme, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita života pacientok aj v pokročilom štádiu choroby.

Stať sa členkou Darovať 2 %

Kto sme

Mirina Hochelová

zakladateľka a predsedníčka OZ Amazonky (2013 – 2016)

Markéta Derdáková

členka predsedníctva OZ Amazonky, vzdelávanie, kontakt s MZ, NOI, konferencie, klinické štúdie
0907 977 389

Dana Kičinová

členka predsedníctva OZ Amazonky, prvotný kontakt a komunikácia s členkami OZ
0911 111 461

Spolupracovníčky