Prihláška do OZ Amazonky

    Týmto sa dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia Amazonky. Vyhlasujem, že som bola oboznámená so stanovami občianskeho združenia Amazonky a súhlasím s nimi. Som si vedomá, že z občianskeho zduženia Amazonky môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. Zápisné vo výške 10,- € uhradím na účet OZ Amazonky SK46 0200 0000 0032 2778 2856.

    Zároveň týmto udeľujem občianskemu združeniu Amazonky súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré budú použité len v súlade s cieľmi občianskeho združenia Amazonky a na základe mojej žiadosti budú zlikvidované.