Vážená pani JUDr. Zuzana Dolinková

ministerka zdravotníctva

Bratislava, 16.5.2024

 

Vážená pani ministerka,

dovoľte nám obrátiť sa na Vás v mene pacientskych organizácií: Amazonky, Liga proti rakovine, Onkoinfo, NIE RAKOVINE. Vo svojej činnosti sa okrem iného dlhodobo venujeme i právam pacientiek s rakovinou prsníka. Ako pacientske združenia sme hlboko zainteresovaní v riešení problematiky kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, kvality života žien s touto diagnózou, zasadzujeme sa o rovnaký prístup pre všetkých pacientov od diagnostiky až po liečbu i v neskorších štádiách ochorenia.

Aktuálne sa na Vás obraciame s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či je pre pacientku vhodná chemoterapia na základe jej individuálnych výsledkov a genetického profilu.

Radi by sme zdôraznili, že náš apel na riešenie tejto problematiky vychádza výlučne z potrieb žien, ktoré sa na naše združenia obracajú s reálnymi očakávaniami, že v ich mene budeme upozorňovať na potrebu a dôležitosť umožnenia prístupu k týmto testom, ktorých využitie môže viesť k zlepšeniu kvality ich života, k eliminácii absolvovania chemoterapie. V rámci diskusií o aplikácii personalizovanej liečby sú prostriedkom na presnejšiu indikáciu a tým i  predpoklad  väčšej účinnosti a úspešnosti liečby. Zároveň sa odvolávame na analýzu a odporúčania pre systémové opatrenia vypracované Inštitútom zdravotných analýz pod MZ SR, ktoré náš návrh v pasáži „Zabezpečenie možnosti stanovenia genomického rizika pri rozhodovaní o liečebnom postupe“ potvrdzujú. Analýza odporúča zaradenie genomických signatúr do Katalógu zdravotných výkonov, pričom vyšetrenie má byť indikované klinickým onkológom.

Je nespochybniteľné, že pre ženy s rakovinou prsníka je dôležité vedieť, či majú alebo nemajú indikáciu pre liečbu chemoterapiou. Tieto testy požadovanú odpoveď dávajú, ponúkajú presnú predpoveď o účinnosti chemoterapie, čo umožňuje lepšie individualizovať liečbu a minimalizovať nepotrebné a devastujúce vedľajšie účinky. Je tiež zrejmé, že indikovanie týchto testov by malo vplyv na minimalizovanie zbytočnej chemoterapie a naopak nedostatočnej liečby, zníženie morbidity a zlepšenie kvality života pre pacientky, ktoré sa môžu bezpečne vyhnúť chemoterapii. To v konečnom dôsledku môže znížiť i náklady na zdravotnú starostlivosť.

 

Vážená pani ministerka, dovoľte nám v mene pacientiek s rakovinou prsníka požiadať Vás o stanovisko MZ SR k tejto otázke. Veríme, že uvedené dôvody podopreté i odborným stanoviskom IZA, podporným stanoviskom odborníkov-lekárov, ktorí sa v tejto otázka na MZ SR už viackrát obracali, sú dostatočné na rozhodnutie o vyhovení tejto nespochybniteľne relevantnej požiadavke na zaradenie genomických testov do Katalógu zdravotných výkonov.

S vďakou za Vašu pozornosť a v očakávaní odpovede s úctou,

 

Amazonky, o.z.

Dominika Kormanová, predsedníčka

Markéta Derdáková, členka predstavenstva

Liga proti rakovine, o.z.

doc. MUDr. Vladimír Bella, CSc., predseda Správnej rady

Eva Kováčová, výkonná riaditeľka

NIE RAKOVINE, o.z.

Jana Pifflová Španková, prezidentka

Patrik Herman, zakladateľ, ambasádor

Onkoinfo, o.z.

doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., predseda

Žofia Lysá, koordinátorka

 

 

Cc: Ing. Michal Štofko, PhD. – štátny tajomník I.; MUDr. Ladislav Slobodník, MBA – štátny tajomník II.