Po náročnej liečbe, úraze, operácii, resp. pri sústavne liečenej chronickej diagnóze majú slovenskí pacienti možnosť si dopriať kúpeľný liečebný pobyt (zvyčajne v trvaní 21 alebo 28 dní, resp. nocí) podľa svojej diagnózy v prírodných liečebných kúpeľoch na Slovensku, teda v takých, ktoré využívajú prírodné liečebné zdroje (termálnu minerálnu vodu alebo klimatické podmienky). Podstatou kúpeľného pobytu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo forme lekárskych úkonov a liečebných procedúr predpísaných kúpeľným lekárom podľa pacientovej diagnózy. Kúpeľný pobyt s plnou alebo čiastočnou úhradou (úhradové skupiny A a B) možno absolvovať ambulantnou alebo ústavnou formou. Nižšie môžete nájsť niekoľko základných informácií a postrehov o tom, čo vás čaká, ak chcete absolvovať takýto kúpeľný pobyt hradený z verejného zdravotného poistenia.

 1. Kde nájdem informáciu o tom, kto a za akých podmienok môže absolvovať kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia?

 Základné informácie možno nájsť

 • na webovej stránke svojej zdravotnej poisťovne (vo vyhľadávaní v internetovom prehliadači zadať názov svojej poisťovne a heslo kúpele),
 • v príslušnom zákone v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z.z.), kde vo všeobecnej časti možno nájsť informácie o tom, kto vypisuje návrh na kúpeľnú starostlivosť a za akých podmienok (nie) je možné o ňu požiadať, a ďalej v tabuľkovej časti si podľa diagnózy možno vyhľadať ďalšie informácie (rozsah úhrady, číslo indikácie, kód diagnózy, indikácia, kto vyhotovuje návrh, dĺžka pobytu a konkrétne kontraindikácie).

Ďalšími užitočnými zdrojmi informácií môžu byť

 • stránky pacientskych združení,

(napr.: www.ozamazonky.sk, http://www.hematologickypacient.sk/sk/content/81-pravna-poradna-kupelna-liecba-hradena-zdravotnou-poistovnou, https://www.casjemozog.sk/docs/Bedeker_pre_pacientov.pdf),

 • stránka asociácie slovenských kúpeľov (www.ask.sk),
 • stránky samotných kúpeľných zariadení,
 • skúsenosti ostatných pacientov.

Onkologické ochorenia sú indikované na kúpeľnú starostlivosť v úhradovej skupine A (teda s úhradou liečebných procedúr aj ubytovania a stravy) do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

2. Ako sa dostanem na kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia?

V zmysle zákona kúpeľnú liečbu navrhuje a vypisuje pacientov lekár (špecialista (napr. onkológ) v danom odbore alebo všeobecný (obvodný, praktický) lekár na základe nálezu lekára – špecialistu) na príslušnom tlačive (Návrh na kúpeľnú starostlivosť). Toto tlačivo možno vytlačiť z webovej stránky zdravotnej poisťovne (príp. ho možno predtým dokonca vypísať priamo v počítači) alebo kúpiť v papierovej podobe (napr. v papiernictve s kancelárskymi potrebami a tlačivami). K tomuto návrhu lekár podľa indikačného zoznamu pre konkrétnu diagnózu priloží potrebné výsledky vyšetrení s uvedením ich dátumu (nesmú byť staršie ako 3 mesiace) a prípadné odporúčania.

Vyplnené tlačivo Návrhu pacient podpíše a môže tiež uviesť

 • svoj telefonický (príp. emailový) kontakt,
 • názov konkrétneho kúpeľného zariadenia (z dokumentu Zoznam kúpeľných zariadení, spravidla dostupného na stránke zdravotnej poisťovne) pri úhrade v skupine A, ak chce liečbu absolvovať v ním vybranom zariadení, s ktorým má poisťovňa zmluvu, v opačnom prípade mu kúpeľné zariadenie vyberie poisťovňa; (v skupine B si vyberie zariadenie podľa zoznamu zaslaného poisťovňou po schválení úhrady),
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, príp. o potrebe sprievodcu v odôvodnených prípadoch (ŤZP pacient vyžadujúci si pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, detská kúpeľná liečba do 3 rokov): v návrhu možno požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu, a takto vyplnené tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s prílohami (všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby) zašle pacient na príslušnú adresu svojej zdravotnej poisťovne, resp. podá v podateľni zdravotnej poisťovne.

Pred odoslaním si môže ešte odkontrolovať, či návrh obsahuje všetky požadované náležitosti (napr.  odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom) podľa indikačného zoznamu a stránky svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa posúdi nárok na kúpeľnú liečbu spravidla do 30 dnízašle o tom vyrozumenie pacientovi. Ak sú splnené všetky zákonné požiadavky na kúpeľnú liečbu, poisťovňa liečbu schvaľuje, v opačnom prípade zamieta. Ak je v tlačive chyba (napr. kód diagnózy, resp. pri vybraných diagnózach chýba pacientovo aj lekárovo prehlásenie, že pacient (nie lekár :-), je nefajčiar), poisťovňa posiela návrh späť na dopracovanie (je potrebné dať chybu opraviť a čo najskôr opäť poslať na schvaľovanie).

3. Aké kúpeľné zariadenie si vybrať?

Jednotlivé zariadenia sa môžu od seba líšiť podľa diagnóz, ktoré sú u nich indikované na liečbu, veľkosťou, lokalitou a jej zázemím či vybavením, vzdialenosťou od domova (a teda nákladmi na cestu), poskytovanými procedúrami, či dodatočnými nákladmi (napr. menšie zariadenia môžu mať nižšie doplatky, ale napr. aj menší výber voľnočasových aktivít). Ak máte špeciálne požiadavky na ubytovanie, stravu, resp. iné, je vhodné zvážiť aj to, či vybrané zariadenie je schopné, resp. ochotné vám vyhovieť. Podľa svojich osobných preferencií a získaných informácií si pacient v úhradovej skupine A môže zariadenie vybrať sám, alebo jeho výber nechať na poisťovňu (v skupine B si vyberá zariadenie vždy pacient).

4. Kedy ísť do kúpeľov?

Ak spĺňam podmienky na absolvovanie kúpeľnej liečby, potom okrem toho

 • kde ju chcem absolvovať, je vhodné sa zamyslieť aj nad tým
 • kedy (v sezóne alebo mimo sezóny, keď môže mať kúpeľné zariadenie vyššiu kapacitu a doplatky môžu byť nižšie, no zároveň môže mať niektoré doplnkové služby v obmedzenom režime), a tiež si premyslieť,
 • akým typom neprítomnosti v práci budem toto spravidla 21-dňové obdobie riešiť (formou dovolenky alebo „PN-ky“ (vystavuje kúpeľné zariadenie)).

Skrátiť kúpeľný pobyt je možné len výnimočne z vážnych zdravotných, služobných alebo rodinných dôvodov. Termín nástupu na kúpeľnú liečbu určuje kúpeľné zariadenie v závislosti od svojich kapacitných možností. S vybraným zariadením je možné si termín aj typ ubytovania a príp. doplatku zaň dohodnúť aj vopred (telefonicky), ideálne čo najskôr – termíny bývajú zvyčajne dlho vopred plné, najmä v sezóne. Najmä ak idete do nového zariadenia, je možné, že termín si s Vami dohodnú až po schválení kúpeľného návrhu poisťovňou. Ak ide s vami sprievodca, príp. plánuje za vami prísť rodina, je vhodné s kúpeľmi o tomto komunikovať hneď od začiatku, aby ste si mohli dohodnúť vhodný termín a ubytovanie. V prípade rezervácie ubytovania v dostatočnom predstihu je v niektorých zariadeniach možné získať zľavy. Ak vám termín z nejakého dôvodu nevyhovuje, je potrebné okamžite kontaktovať kúpele a dohodnúť sa. Ak bezdôvodne nenastúpite do kúpeľov, nárok na úhradu kúpeľov strácate. Ak  nemôžete do kúpeľov z vážnych dôvodov nastúpiť, je potrebné vrátiť poukaz poisťovni podľa informácií na jej webovej stránke.

5. Čo v prípade neschváleného návrhu?

Ak to nie je zrejmé zo stanoviska poisťovne, môže byť vhodné kontaktovať poisťovňu a zistiť, prečo bol návrh zamietnutý, či, ako a kedy je možné ho podať opäť. Poisťovňa schvaľuje kúpeľnú liečbu, keď sú splnené zákonné požiadavky, napr. stále sa liečite, beriete predpísanú liečbu, dodržiavate liečebný režim, nemáte kontraindikácie, spĺňate kritériá podľa indikačného zoznamu a zaslali ste úplnú, riadne a správne vyplnenú dokumentáciu. Ak poisťovňa neschváli návrh na úhradu kúpeľnej starostlivosti v skupine A, možno sa spýtať, či v danej indikačnej skupine existuje možnosť úhrady v skupine B (uhrádza sa len zdravotná starostlivosť, nie ubytovanie a strava).  Pri oboch spôsoboch úhrady je tiež možné požiadať o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť (pacient si zabezpečuje ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska). Ďalšou možnosťou môžu byť kratšie pobyty (prípadne výlety) realizované pacientskymi združeniami, napr. Ligou proti rakovine, resp. OZ Amazonky, ak ste ich členom a spĺňate stanovené podmienky účasti, a samozrejme, vždy sa môžete rozhodnúť absolvovať kúpeľný pobyt v ľubovoľnom trvaní ako samoplatca.

6. Čo v prípade schváleného návrhu?

Poisťovňa vám v prípade skupiny A zašle oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti, v ktorom sa uvádza

 • názov kúpeľného zariadenia (kam zároveň zašle aj Návrh a stanovisko poisťovne),
 • schválený počet dní kúpeľnej liečby (podľa indikácie – 21 alebo 28), ako aj
 • informácia o jej forme (ambulantnej, ústavnej, resp. so sprievodcom),
 • posledný možný nástupný termín, prípadne
 • počet hradených liečebných procedúr (napr. v priemere 3 denne),
 • dokumenty potrebné pri nástupe do kúpeľov (napr. pozvánku z kúpeľov, preukaz poistenca, potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave nie staršie ako 14 dní, lieky, zdravotné pomôcky), ako aj
 • informáciu, že termín a ostatné služby si dohodujete priamo s kúpeľným zariadením a platíte sami.

V prípade skupiny B dostane pacient spolu s oznámením o schválení liečby aj zoznam kúpeľných zariadení, z ktorých si môže vybrať.

Kúpele vám následne zašlú pozvánku (predvolanie, poukaz) na kúpeľnú liečbu na

 • konkrétny termín
 • v konkrétnom ubytovacom zariadení, a tiež uvedú
 • povinné doplatky, ktoré vás čakajú (daň za ubytovanie, kúpeľný poplatok, zákonom stanovený doplatok za ubytovanie a stravu; pozri aj ďalej bod 7),
 • doplatky ktoré ste si dohodli (napr. doplatok za dohodnutý nadštandard),
 • doplatky, ktoré vás môžu ad hoc čakať (napr. parkovné, príplatky za špeciálne požiadavky na mieste). Tiež zvyknú uvádzať svoje
 • požiadavky na predkladanú dokumentáciu pri nástupe na kúpeľnú liečbu, ktoré sa môžu líšiť od informácie z poisťovne (napr. občiansky preukaz, potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnom stave v kratšom termíne pred nástupom liečby, napr. nie staršie ako 5 dní). Môžu vám tiež zaslať
 • zdravotný dotazník na vyplnenie (alebo vám ho dajú pri nástupe), aby si aktualizovali váš zdravotný stav a lieky, ktoré užívate.

(Nielen) pri nástupe do kúpeľov sa predpokladá, že nemáte žiadne podlžnosti voči svojej zdravotnej poisťovni, inak máte zákonný nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť (a tou kúpeľná liečba nie je).

7. Koľko budem v kúpeľoch doplácať?

Existujú dve skupiny úhrad kúpeľnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia:

 • skupina A (hradí sa zdravotná starostlivosť formou lekárskych úkonov a liečebných procedúr, ubytovanie v určitom štandarde (dvojposteľová izba so spoločným sociálnym zariadením, aj keď viaceré zariadenia už v štandarde ponúkajú dvojposteľové izby s vlastným sociálnym zariadením) a strava (formou plnej penzie) a
 • skupina B (hradí sa len zdravotná starostlivosť formou; ubytovanie a stravu v zariadení si pacient hradí sám).

Pri oboch spôsoboch úhrady je tiež možné požiadať o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť (pacient si zabezpečuje ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska). To koľko vaša poisťovňa uhradila zariadeniu za vašu kúpeľnú liečbu si môžete pozrieť vo svojom elektronickom výpise z účtu poistenca.

Povinné príplatky (zvyčajne sa platia pri nástupe) sú nasledovné – napríklad ak

 • daň z ubytovania bude 1 euro (môže to byť viac aj menej – daň a podmienky jej výberu, napr. zľava pre držiteľov preukazu ŤZP, určuje obec) na osobu a noc,
 • kúpeľný poplatok 0,05 eur na osobu a noc,
 • zákonom stanovený doplatok za ubytovanie a stravu 1,70 eur na noc (pokiaľ sa pri úhrade v skupine A pacient nepreukáže rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke sociálnej pomoci nie starším ako 14 dní – vtedy od 4. dňa pobytu tento doplatok neplatí, preukazom nositeľa striebornej Jánskeho plakety, resp. ak ide o dieťa do 3 rokov a ich sprievodca – tieto úľavy neplatia pre skupinu B),

potom povinné príplatky budú pri bežnom trojtýždňovom pobyte 57,75 eur (v prípade odpustenia dane z ubytovania pre ŤZP osoby 36,75 eur). V prípade pobytu so sprievodcom si sprievodca hradí takmer všetky náklady sám (okrem denného príspevku od poisťovne v určenej výške, približne 5 eur/noc).

Ďalšie doplatky (líšia sa najmä podľa zariadenia a sezóny):

 • nadštandardné ubytovacie služby, napr. väčšia izba, izba s určitou orientáciou, s balkónom, 1-lôžková izba (napr. 13 eur / noc), izba s určitým príslušenstvom (napr. chladnička, kuchynka), za neobsadenie druhej postele v 2-lôžkovej izbe (napr. 21 eur / noc) atď. Keďže môže ísť o zásadné položky v rozpočte pacienta, je vhodné si túto časť dobre premyslieť a prediskutovať dostatočne vopred so zariadením (kúpeľné zariadenia môžu tiež ponúkať viaceré možnosti ubytovania, viac či menej ekonomické)
 • nadštandardné stravovacie služby (napr. bufetové raňajky 1 euro / deň, celodenné bufetové stravovanie 5,50 eur / deň)
 • ďalšie liečebné procedúry (napr. od 5 – 20 eur za jednu v závislosti od vybranej procedúry), j. nad rámec počtu procedúr uhrádzaných poisťovňou počas pobytu
 • parkovné (niekedy je v cene, inokedy môže vyjsť aj na 2 eurá / deň; niektoré zariadenia poskytujú zľavy pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP)
 • ďalšie doplatky podľa cenníka kúpeľov (napr. za domáceho miláčika 8 eur / noc – ak to zariadenie umožňuje, prečasovanie procedúr – 2 – 5 eur/zmena jednej procedúry)

 Dôležité: Doklady o platbe (bločky, faktúry a pod.) v súvislosti s kúpeľnou liečbou nezahadzujte, resp. si odkladajte aspoň tie relevantné – môžu sa vám zísť pri uplatňovaní daňových úľav (náklady v súvislosti s kúpeľnou liečbou), resp. príspevku na rekreáciu (náklady v súvislosti s ubytovaním)) a spýtajte sa na recepcii, či vám vystavia doklad o platbe vhodný aj pre tento účel, príp. aj doklad o pobyte, aby ste si tieto tieto výhody mohli neskôr doma uplatniť.

Ďalšie možné náklady v súvislosti s kúpeľmi: 

 • náklady na dopravu do / z kúpeľov – zdravotná poisťovňa ich neprepláca; je však možné využiť cestovanie s polovičnou zľavou na preukaz ŤZP, resp. cestovanie vlakom zdarma pre starobných a plných invalidných dôchodcov (je potrebné mať vybavený preukaz od ŽSR, nestačí rozhodnutie od Sociálnej poisťovne)
 • poplatky za procedúry navyše (niektoré zariadenia môžu poskytovať zľavu  na dodatočne zakúpené procedúry)
 • osobné výdaje (napr. kino (napr. 5 eur/jeden film, posedenie v reštaurácii / kaviarni / cukrárni, nákupy)
 • detský kútik (so strážením detí), ak to zariadenie umožňuje, resp. spoplatňuje
 • organizované výlety (napr. 10 – 20 eur / výlet) plus vstupy
 • vstupy na koncerty, tancovačky, resp. iné kultúrne podujatia organizované kúpeľmi (napr. 1 eur vstupné; môže byť aj povinné konzumné napr. 6 eur)
 • zabudnuté potreby, napr. plavky 🙂 (môže ísť o podstatný náklad).

Ako sa pripraviť do kúpeľov

Pred odchodom:

 • vybaviť si potvrdenie od všeobecného (obvodného, praktického) lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave (bezinfekčnosti), t.j. že aktuálne môžete nastúpiť na liečbu, a to podľa toho, ako to poisťovňa (nie staršie ako 14 dní), resp. kúpele (napr. nie staršie ako 5 dní) požadujú

Pri balení si nezabudnúť

 • požadovanú nástupnú dokumentáciu (napr. občiansky preukaz, preukaz poistenca, potvrdenie od všeobecného lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave, príp. zdravotný dotazník
 • vhodné je mať zo sebou aj zdravotnú kartu / dokumentáciu v prípade zdravotných komplikácií
 • svoje lieky, zdravotné pomôcky, príp. lekárničku prvej pomoci
 • peniaze, ostatné doklady
 • nabíjačky na všetku možnú elektroniku
 • plavky (ideálne viacero kusov na prezlečenie), prezuvky na bazén, župan (ak ho hotel neposkytuje), príp. fén
 • obuv a oblečenie na cvičenie,
 • prezuvky, resp. interiérové topánky, pevné topánky (najmä ak plánujete chodiť na túry)
 • osobné hygienické veci (aj keď hotel môže poskytnúť nejaký základ – mydlo, šampón)
 • nejakú tašku (resp. aj dve) na plavky, uterák, prezuvky, a ich následný prenos v mokrom stave (inak pri návrate zanecháte „vodnú stopu“:-)

Tiež sa môže zísť:

 • niečo na vyplnenie voľného času – knihy, časopisy (papierové alebo online), hudbu, filmy (so slúchadlami – váš sused nemusí mať rovnaký vkus alebo náladu na ich počúvanie, príp. opačne :-)), karty a podobne.

Na izbe zvyčajne nájdete TV, menej často samostatné rádio (môže byť súčasťou TV). Knižnice v kúpeľoch disponujú väčšinou staršou literatúrou, zato tlač sa dá kúpiť buď priamo v zariadení alebo v blízkom okolí, príp. môžete čítať „tlač“ online (keď nie na izbách, tak aspoň na recepcii býva wifi). Niektoré zariadenia aj ponúkajú na zapožičanie spoločenské hry, príp. pomôcky (sane, a pod.), príp. organizujú večerný kultúrny program.

 • káva, čaj, príbor, nožík na ovocie, pohár, saponát a hubku, prostriedok na pranie (ak má zariadenie spoločnú kuchynku s kanvicou a chladničkou, resp. chladničku a kanvicu na izbe)
 • štuple do uší (veľmi užitočná pomôcka na rušivé zvuky v izbe i od susedov)
 • textilnú masku na oči na spanie (krémová maska na oči tiež neuškodí :-))
 • cestovná lampička (ak budete chodiť spať neskôr ako spolubývajúci)
 • nordic walking paličky, ak radi chodíte na „walkovačky“.

9.  Čo vás čaká po príchode do kúpeľov

 • recepcia – odovzdanie dokumentácie a dokladov
 • obed – zvyčajne sa podáva len do určitej hodiny, preto je potrebné si zistiť, dokedy najneskôr sa musíte dostaviť do kúpeľov, aby ste ho stihli, inak oň prídete bez náhrady; na mieste tiež zvyčajne dostanete informáciu o časoch stravovania a „smene“, ktorú vám pridelili – nie, nie šichtu 🙂 – ale stravovaciu skupinu (stravníci sú zvyčajne rozdelení na dve skupiny (aby nemuseli dostavovať novú jedáleň)
 • ubytovanie podľa vybraného štandardu
 • vstupné vyšetrenie u lekára (môže byť aj na druhý deň) – lekár/sestra odmeria tlak a lekár predpíše liečebné procedúry (lekára uvidíte v ideálnom prípade trikrát: na začiatku, na konci, a raz uprostred; prípadne viackrát, ak by sa vyskytol nejaký problém, resp. otázka. Ak si budete chcieť doplatiť nejaké procedúry, treba to lekárovi povedať, pretože pravdepodobne budete potrebovať jeho súhlas (a následne vám procedúry „načasujú“ alebo „dočasujú“, ak sa rozhodnete neskôr)
 • načasovanie procedúr na recepcii / u sestier (povedia vám, kedy si máte prísť pre rozpis procedúr (kúpeľný preukaz, „plachtu“), alebo to urobia hneď)
 • večera – podobne ako obed, väčšinou servírovaná; zvyčajne si možno zvoliť jedlá z niekoľkých možností (prvé dni máte automaticky vybrané) – vyberá sa s časovým predstihom, takže ak si zapamätáte, čo ste si kedy vybrali, klobúk dole 🙂
 • raňajky na ďalší deň – servírované alebo bufetové
 • prvé procedúry podľa rozpisu – je rozumné najmä zo začiatku si nechať určitú časovú rezervu, aby sa človek stihol zorientovať, resp. získať potrebné informácie, kde čo je; na procedúrach treba zvyčajne byť 5 min. vopred, v prípade meškania procedúra prepadá bez náhrady.

Čo vás čaká počas pobytu

 • cca 3-4 procedúry denne podľa rozpisu (kúpeľné, fyzikálne a rehabilitačné procedúry, napr. vane, vírivé kúpele, zábaly, elektroliečba, magnetoterapia, masáže, lymfodrenáže, cvičenie, atď. podľa predpisu kúpeľného lekára) – kúpeľný preukaz s rozpisom procedúr nosíte so sebou a odovzdávate pri procedúre, kde vám potvrdia, že ste ju absolvovali; je vhodné si vopred zistiť, ktorá procedúra sa kde vykonáva (najmä ak sa máte presúvať do inej budovy a prezliekať do bazéna, navyše v zime), či potrebujete plavky,  uterák, prezuvky, a pod., nechať si rozumnú časovú rezervu, aby ste sa mohli dostaviť včas a  procedúra vám neprepadla
 • kontrolná návšteva u kúpeľného lekára
 • oddych a relax– pozor, nezabudnúť chodiť načas na procedúry: stáva sa to rýchlejšie a častejšie, ako by ste si mysleli 🙂 (aj tu to chce trochu plánovania – môžete si nastaviť budík)
 • pravidelné teplé jedlo, ktoré si nemusíte variť, a uprataná a čistá izba aj bez vášho väčšieho pričinenia 🙂
 1. Čo vás môže zaskočiť?
 • pri ceste do kúpeľov zmeškáte autobus / vlak, resp. bude váš dopravný prostriedok meškať (napr. zápcha) – treba o tom priebežne vyrozumieť kúpeľné zariadenie
 • zmeškaná procedúra
 • procedúra vám nerobí dobre – kontaktujte lekára alebo sestru
 • choroba – kontaktujte lekára alebo sestru

Ďalej sa môže stať aj toto:

 • nezmestíte sa do kufra (teda nie vy, ale vaša batožina :-))
 • pocity nudy, najmä ak ste fyzicky, resp. duševne aktívny (chvíľu to potrvá zvyknúť si)
 • ľudia, slovom veľa ľudí – môžete to intenzívnejšie pocítiť, najmä ak ste introvert alebo vo väčšom zariadení – spolubývanie a spolustolovanie, spoločenská diskusia (aké bude počasie, aké máte procedúry, čo je na večeru); na druhej strane je to aj výhoda, keďže služobne „starší“ pacienti vám môžu pomôcť rýchlejšie sa zorientovať, a ak sa dobre cítite v spoločnosti druhých ľudí, budete sa cítiť ako ryba vo vode 🙂
 • zlyhá vám technika (vybitá baterka na mobile, zabudnutá nabíjačka, plná pamäť v telefóne :-))
 • minú sa vám zásoby z domu (treba navštíviť najbližšiu samoobsluhu, lekáreň, využiť hotelovú práčovňu alebo aspoň tú „kúpeľňovú“)
 • stenčia sa vám financie (účet za telefón s rodinou – ak má hotel wifi, dá sa možno využiť aj telefonovanie cez internet), nečakané výdavky (napr. na zabudnuté plavky)
 • robota (najmä ak ste sa nechali uhovoriť na home-office v kúpeľoch :-))
 • nemusíte chodiť do práce, upratovať ani variť, takže dobehnete zameškané (knihy odložené na neskôr, dennú tlač, filmy) a budete v obraze o súčasnom spoločensko-politickom aj seriálovom dianí (z TV alebo od spolustolovníkov, „spoluprocedúrnikov“ či spolubývajúcich)
 • môžete sa zrazu venovať len sebe, zlepšiť si kondičku, osvojiť si nové zvyky, vypnúť hlavu, preliečiť telo aj myseľ, nájsť si nových priateľov či utužiť staré priateľstvá.

Čo je v kúpeľoch zvyčajne zakázané

 • bezdôvodne nenastúpiť na liečbu alebo zmeškať nástup
 • porušovať kúpeľný poriadok a kúpeľný režim, neriadiť sa pokynmi kúpeľného lekára, opustiť kúpeľný areál bez vedomia personálu (treba si zistiť či a za akých podmienok je to možné – napr. kniha vychádzok, vo výnimočných prípadoch priepustka), opíjať sa, rušiť ubytovací poriadok, porušovať nočný pokoj, poškodzovať majetok zariadenia, odniesť si izbové príslušenstvo pri odchode, byť neslušný či vulgárny
 • fajčiť
 • porušovať ubytovací poriadok – napr. používať na izbe otvorený oheň (napr. sviečky, príp. kanvicu)
 • rušiť nočný pokoj
 • nechávať si cennosti nezabezpečené na izbe, resp. bez dohľadu (zvyčajne je možné si uzamknúť skriňu, využiť trezor, resp. nosiť cennosti so sebou v mini taštičke na procedúru alebo si ich odložiť do uzamykateľnej skrinky)
 • porušovať večierku… ak máte menej ako 18 rokov (nepočíta sa, keď sa tak len cítite :-)).

Pri bezdôvodnom nenastúpení na liečbu alebo závažnom porušení kúpeľného poriadku, alebo kúpeľného režimu môžu kúpele pacienta prepustiť predčasne a poisťovňa môže pristúpiť k požadovaniu náhrady škody v plnej výške.

Čo vás čaká pri odchode z kúpeľov:

 • výstupná kontrola u lekára – zhodnotí prínos kúpeľnej liečby
 • výstupné papiere / prepúšťacia správa
 • balenie
 • posledné raňajky
 • odubytovanie sa – zvyčajne do 10.00 hod.
 • cesta domov

Čo vás čaká doma po príchode z kúpeľov:

Tak to už asi najlepšie viete vy, ale určite aj:

 • návšteva lekára s prepúšťacou správou do 3 dní od návratu (príp. po dohode jej zaslanie poštou)
 • triedenie bločkov – uplatnenie si zníženia daňového základu pri pobyte v kúpeľoch, príp. uplatnenie si príspevku na rekreáciu od zamestnávateľa
 • pranie, veľa prania 🙂
 • šťastná rodina a/alebo domáci miláčikovia, šťastný šéf a – návrat do reality 🙂

Veľa šťastia!

Stanka