Málokto porozumie onkologickému pacientovi, kým sám nezažil tento druh trápenia. Spoločnosť NN Slovensko však pomáha ľuďom starať sa o to, na čom im skutočne záleží. Prostredníctvom svojich produktov (životné poistenie a dôchodkové sporenie) hľadá individuálne finančné riešenia šité na mieru každého klienta podľa jeho aktuálnej životnej situácie. NN pomáha aj ľuďom so závažnou diagnózou a ku všetkým pristupuje rovnako bez ohľadu na to, v akej etape života sa nachádzajú a s akým hendikepom či chorobou prichádzajú. Istotne sa teraz pýtate: „Na čo je práve mne a práve teraz životné poistenie alebo dôchodkové sporenie? Kto by už len mňa poistil v mojej situácii?“. Odpoveď znie: V NN vás poistia s plnou dôverou vždy a za akýchkoľvek okolností. Prečo? Dôvodov, prečo je správne myslieť na finančnú budúcnosť v každej životnej chvíli, je niekoľko. Čítajte ďalej.

Čas na praktické zmýšľanie

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v situácii, keď vám diagnostikovali rakovinu, je zbytočné a najmenej dôležité zaoberať sa životným poistením či dôchodkovým sporením. Nie je to však úplne tak. Samozrejme, prvoradé je nastavenie liečby, vyrovnanie sa so situáciou a prispôsobenie životného štýlu novým, radikálne odlišným okolnostiam. Takisto je nevyhnutné, aby sa s touto správou vyrovnala rodina: deti alebo iní príbuzní. A v tejto časti je čas na praktické zmýšľanie:

  • Aj onkologický pacient sa môže zraniť a následkom úrazu sa ocitnúť v nemocnici. Vtedy pokryje výdaje na hospitalizáciu poistná suma vyplatená zo životnej poistky. Vyplatené peniaze môžu zabezpečiť, aby úraz a s ním súvisiaci výpadok z práce nijako nenarušili plynulý chod domácnosti.

Modelové príklady:

  • Pôjdete na nákup, pošmyknete sa na ľade a zlomíte si ruku. Máte nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia úrazu.
  • Budete účastníčkou autonehody a s poranenými rebrami vás hospitalizujú. Opäť máte nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia hospitalizácie.
  • Rovnako dôležité je dôchodkové sporenie. Hoci sa môže zdať, že v prípade rakoviny je dôchodok nedosiahnuteľná fáza života, treba myslieť pozitívne. Rakovina prsníka patrí medzi najlepšie liečiteľné typy a práve dôchodkové sporenie môže výrazne spríjemniť starnutie.
  • Ďalšou výhodou dôchodkového sporenia je, že všetky nasporené finančné prostriedky sú dediteľné alebo určené tzv. oprávneným osobám. Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek, komu chcete odkázať nasporené finančné prostriedky. V prípade, že sporiteľ predsa len nedosiahne dôchodkový vek z rôznych dôvodov, na jeho úspory majú nárok tí, ktorých si sám určí v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) alebo v účastníckej zmluve (III. pilier). Deti či ďalší príbuzní sa tak neocitnú nevyhnutne vo finančnej tiesni. Ak si sporiteľ neurčí oprávnené osoby na zmluve, nasporené prostriedky sú predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Životné poistenie šité na mieru vašej životnej situácii

NN Životná poisťovňa ponúka v rámci produktov životného poistenia aj také doplnkové poistenia, ktoré vychádzajú v ústrety osobám so zdravotným postihnutím, s obmedzenou mobilitou či osobám, ktoré postihlo závažné ochorenie. V rámci Rizikového životného poistenia NN Partner má aj klientka, ktorej diagnostikovali kritickú chorobu (napr. rakovina prsníka) možnosť vyskladať si životné poistenie, ktoré:

  • pokryje stratu jej príjmu v prípade úrazu (doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu),
  • pokryje stratu jej príjmu v prípade trvalých následkov z dôvodu úrazu alebo hospitalizácie (doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu; doplnkové poistenie hospitalizácie),
  • pokryje aspoň časť nákladov pozostalým, ak dôjde k jej úmrtiu, a to nielen z dôvodu úrazu (doplnkové poistenie úmrtia, doplnkové poistenie úmrtia následkom úrazu). Tu pripomíname, že poisťovňa nevyplatí peniaze pozostalým, ak dôjde k úmrtiu v súvislosti s ochorením, ktoré už mala poistená pred vstupom do poistenia a neprešla ešte tzv. čakacia doba (t. j. 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy). Táto lehota platí, ak bolo poistenie uzatvorené bez skúmania zdravotného stavu a bez dokladovania zdravotnej dokumentácie.

Žiadna situácia teda nie je prekážkou v uzatvorení poistenia, ani závažná diagnóza. NN pomáha všetkým bez rozdielu a každý si uzatvorí zmluvu o životnom poistení na základe dôvery.

Je to jednoduché. NN poradca si klienta vypočuje, spozná jeho potreby a životnú situáciu, v ktorej sa nachádza. Nasleduje detailná analýza potrieb klienta, zhodnotenie situácie a NN poradca pomôže klientovi uzatvoriť životné poistenie ušité na mieru jeho aktuálnej situácii.

Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí

NN Slovensko ponúka nielen životné poistenie, ale aj starobné dôchodkové sporenie (II. pilier/SDS) a doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier/DDS). Ak chcete mať pokojnú budúcnosť, vy aj vaši blízki by určite mali myslieť na časy spojené s penziou. Cieľom je zabezpečiť si doplnkový príjem v starobe a nespoliehať sa len na štátom vyplácané dôchodky. Takéto sporenie prináša mnoho výhod.

  • Ak ste zamestnaná a zapojíte sa do sporenia v II. pilieri, Sociálna poisťovňa presunie časť vašich odvodov na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú si sama vyberiete. Navyše, na zmluve o SDS si môžete určiť oprávnené osoby, ktorým NN vyplatí v prípade vašej smrti úspory z II. piliera. Ak si oprávnené osoby neurčíte, úspory budú predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka.
  • Ak si uzatvoríte III. pilier, prispievate si na osobný účet DDS sama z vlastných zdrojov alebo vám môže prispievať váš zamestnávateľ. Úspory sa navyše zhodnocujú vo vami zvolených doplnkových dôchodkových fondoch. Vami zaplatené príspevky si môžete odpočítať od základu dane do výšky 180 € ročne a ušetriť na dani 34,20 € ročne. Rovnako platí, že v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si určíte v účastníckej zmluve.

Pokiaľ by ste sa chceli detailnejšie zoznámiť so spomínanými produktmi, môžete osloviť NN poradcu Jakuba Nagya (0917 793 855, jakub.nagy@poradca.nn.sk). Patrí do skupiny ľudí s obmedzenou mobilitou, NN produkty si už dávno uzatvoril a dokonca ich osobne sprostredkúva. Prvú pracovnú príležitosť v živote mu poskytla práve NN.

Kariéra bez bariér

NN pristupuje k ľuďom s rozličnými obmedzeniami rovnako vo všetkých sférach a všetkým bez rozdielu dáva šancu odštartovať alebo naštartovať kariéru, napr. ako NN poradca. NN buduje rozmanité pracovné prostredie, kde si vážia každú osobnosť. Firma verí, že spoločnosť je najsilnejšia vtedy, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzerajú, odkiaľ pochádzajú alebo koho milujú. A nielen to, NN systematicky podporuje ženy a dáva im rovnaké príležitosti. Táto spoločnosť sa snaží o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a rovnako pristupuje aj k odmeňovaniu. NN sa každý rok zapája do projektu Rovnakého odmeňovania a postupne znižuje rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

To, že v NN skutočne funguje kariéra bez bariér dokazuje aj príbeh člena Obchodnej služby, ktorý tu pracujú napriek zdravotnému hendikepu. Jakub Nagy prekonal ako dieťa mozgovú obrnu a celý život je imobilný. V NN pracuje ako NN poradca. Položili sme mu zopár otázok, aby sme zistili, ako sa zapojil do bežného pracovného kolobehu.

Komu vďačíte za entuziazmus a každodennú silu bojovať s bežnými prekážkami?

Za to, že dnes fungujem samostatne a som relatívne nezávislý ďakujem v prvom rade rodičom. Odmalička ma vychovávali tak, aby som fungoval v rámci svojich možností a schopností. Vychovávali ma tak, akoby som bol zdravý a nikdy som nemal pocit, že ma odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Kamkoľvek išli, či už na zimnú alebo letnú dovolenku, išiel som s nimi. Moje fyzické problémy im nikdy neprekážali. Za svoju samostatnosť však vďačím aj športu. Športujem odmalička a od 11 rokov sa venujem paralympijskej disciplíne boccia.

Všetka česť, že ste sa dokázali osamostatniť. Čo vás k tomu viedlo?

Keď som mal 23 rokov som si povedal, že je nevyhnutné naučiť sa žiť sám. Rodičia tú nebudú večne a s pribúdajúcim vekom im budú ubúdať sily a tiež sa budú vyrovnávať s rôznymi zdravotnými problémami.

Rovnako úspešne ste zvládali aj štúdium. Čo ste vyštudovali?

Vysokú školu Svätej Alžbety, odbor sociálna práca a manažment v sociálnych službách. V júni tohto roku som tiež absolvoval kurz mediátora.

V súčasnosti aj pracujete – stali ste NN poradcom. Zmenila sa kvalita vášho života s príchodom tohto prvého zamestnania?

Dlho som si hľadal prácu vo sfére, ktorú som vyštudoval. Avšak odpovede od zamestnávateľov neprichádzali alebo mi povedali, že mám síce výborné vzdelanie, ale nevedia mi spraviť pracovné podmienky. No a pred pár mesiacmi mi na sociálnej sieti vyskočila reklama od NN, kde ponúkali prácu poradcu. Povedal som si, že to skúsim a už tu pracujem 5 mesiacov a som za to veľmi vďačný. Práca pre mňa znamená najmä socializáciu, som rád medzi ľuďmi. Mám veľmi dobrých kolegov, vo všetkom mi pomáhajú, s ničím nemajú problém. Teší ma, že ma prijali medzi seba. Ochota a tolerancia zo strany kolegov tu funguje na tisíc percent.

(reklamný text)